Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy (omfattar policys avseende arbetsmiljö, miljö och kvalitet)

Vi eftersträvar optimal kvalitet, miljö och arbetsmiljö i vår verksamhet.

Vi skall ha miljön som första prioritet i vår verksamhet och miljötänkandet väl sammanlänkat med vårt kvalitets- och arbetsmiljötänkande. Engagemanget i bolagen inom Aremo Group AB är väl genomarbetat, planerat och löpande reviderat. Vi skall i vårt arbete aktivt arbeta för att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa. Vi skall göra varje möjlig åtgärd för att eliminera faror och förebygga risker och olyckor som kan leda till personskada eller skada på egendom samt miljö. Vårt utvecklingsarbete i både arbetsmiljö-, miljö och kvalitetstänkandet ska vara aktivt och kundorienterat. Vår organisation skall genomsyras av ständiga förbättringar och innovativa lösningar.

Vi skall informera internt och externt om vårt kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbete. All information skall vara korrekt, lättförstådd och öppen gentemot anställda, kunder och myndigheter.

Aremo fortsätter att vara en del av Sveriges ledande ytunderhållsföretag genom att:

 • Vi utbildar och utvecklar våra medarbetare för att tillsammans med våra kunder skapa förutsättningar för en hållbar utveckling inom alla aspekter av vårt arbete.
 • Vi arbetar smartare istället för hårdare – vi välkomnar nya idéer och processer som ökar produktiviteten.
 • Vi bryter normer och är innovativa -genom ständiga förbättringar tillämpa nya tekniska hjälpmedel och metoder samtidigt som vi vågar pröva nya alternativa vägar.
 • Vi fattar beslut på en sund finansiell grund och tar hänsyn till våra värderingar.
 • Vi är ärliga i våra relationer mot såväl kunder som samarbetspartner.
 • Vi arbetar aktivt för en sund arbetsbelastning och ser till så att arbetstidens förläggning inte medför risker för ohälsa.
 • Vi arbetar aktivt för att medarbetare ska vara delaktiga i vår gemensamma arbetsmiljö samt involverar arbetstagarrepresentanter i vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
 • Vi accepterar inte kränkande särbehandlingar.
 • Vi tar ansvar – anställda, ledningen och företaget bär tillsammans ansvaret för att uppnå målen.
 • Vi fångar upp kundernas förväntningar och överträffa dessa.
 • Vi följer de lagar, förordningar och kundkrav som ställs på oss.
 • Vi arbetar med resurseffektivisering och miljögranskar alla investeringar, strategier och beslut innan de genomförs.
 • Vi vill engagera och vara stödjande i samhällsfrågor rörande klotter och dess mångfacetterade problem.
KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.