Det är miljön som lockar

Det finns stadsmiljön. Det är dit människor från när och fjärran har sökt sig genom seklen, för att skapa nytt och förverkliga drömmar.

Och så finns det stadens miljö. I en del städer kan man inte andas, i andra kan man bada.

Systematiskt miljöarbete
  • Miljöcertifierade enligt ISO 14001
  • Miljöanpassade produkter och processer
  • Miljöeffektiva fordon och utrustning
  • Miljösmarta transporter

Stadsmiljön lockar. Men det är också lockande att sätta tänderna i arbetet med att värna stadens miljö.

Det är lätt att skriva en miljöpolicy. Det är en helt annan sak att förverkliga den.

I miljöledningsstandarden ISO 14001 pratar man därför om ”ständig förbättring”. Och enda sättet att åstadkomma det, är genom ett systematiskt miljöarbete.

Det innebär att göra planer, sätta dem i verket och följa upp dem. Om och om igen. Dokumentera allt. Genomföra regelbundna miljörevisioner. Och sedan göra nya planer…

Vi ser det som en stimulerande utmaning. Aremo har en KMA-chef vars enda arbetsuppgift är att hantera ledningssystemen för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Hos oss är det inte en assistentuppgift eller en bisyssla. Det är ett heltidsarbete.

Så här skrev revisorn nyligen i en rapport: ”Förbättringar sedan senaste interna revisionen kan tydligt ses, både i medvetenhet och i mognad av ledningssystemets processer/dokumentation. KMA-chefen är mycket kompetent och ambitiös och har genomfört ett imponerande arbete. Ledningen har visat bevis på sitt åtagande och engagemanget har allmänt ökat ­– man har börjat se tydliga resultat av det systematiska arbetet.”

Först blir man nöjd och stolt.

Sedan inser man vad det egentligen är: en uppmuntran till ännu mer arbete. I ett system med ständiga förbättringar finns ju ingen slutpunkt.

Allt kan alltid bli lite bättre.

Systematiskt miljöarbete enligt ISO 14001

Miljöaspekten på det vi gör är uppenbar: Vi tar ofta bort färg och andra föroreningar. Då vill vi förstås själva bara använda produkter som är miljögodkända och processer som är säkra.

Därför driver vi ett systematiskt miljöarbete enligt ISO 14001. Det innebär att vi har antagit en miljöpolicy med ett åtagande om ständig förbättring. Vi har kartlagt och inventerat vad i verksamheten som har en betydande miljöpåverkan. Vi har beslutat om mål och åtgärder för att nå miljöförbättringar och minskad resursförbrukning. Vi har lagt en plan för hur det ska gå till. Vi har infört rutiner för uppföljning av miljöarbetet, hantering av avvikelser samt korrigerande och förebyggande åtgärder. Och vi har en heltidsanställd KMA-chef som ansvarar för arbetet.

Vi är organiserade för att klara hårda skallkrav i de upphandlingar vi deltar i. Det kan handla om miljökrav kring materialval och att vi ska tillämpa rekommendationerna i Byggvarubedömningens miljödatabas. Det kan handla om medarbetarnas kunskapsnivå om miljökrav och hur dessa ska följas. Det kan handla om källsortering, rena fraktioner och hantering av kemikalier och annat farligt avfall. Och det kan handla om koldioxidutsläpp, miljöklassade bränslen och EU-klassade motorer i fordonsflottan, samt riktlinjer för sparsam körning.

Där vi kan göra störst skillnad

I miljöledningssystemet är en avgörande åtgärd att kartlägga var man har störst miljöpåverkan. I vår verksamhet är det kemikalieanvändning och fordonstransporter.

Det där med kemikalier löser sig (om ordvitsen tillåts) oftast på enklaste sätt. Med rätt kunskap, utrustning och teknik räcker det nämligen ofta med enbart hett vatten, bara ytan är klotterskyddad.

I de fall det krävs mer, så använder vi enbart produkter som är miljöanpassade och biologiskt nedbrytbara. Som regelverk följer vi OECD:s och Kemikalieinspektionens normer, miljömärkningarna Svanen och Bra Miljöval samt Byggvarubedömningens produktgodkännande. Dessutom arbetar vi nära ledande kemikalietillverkare för att utveckla bättre och mer miljöanpassade rengöringsmedel.

Vi har som mål att förnya vår vagnpark med täta intervaller, så att vi kontinuerligt använder den senaste tekniken och de mest miljöeffektiva motorerna. Vi använder enbart miljöklassade oljor och däck. Och vi har en egen miljöanpassad serviceverkstad, med en särskild tvätthall med oljeavskiljare, för fordonstvätt och viss service. All övrig service sker på auktoriserade märkesverkstäder.

Därför är fordon och utrustning alltid i gott skick. För att styra beläggningen av våra fordon använder vi oss av ett optimeringssystem som håller koll på bland annat körsträckor och förbrukning. Förutom att optimera körsträckorna strävar vi också efter att samordna arbeten i samma område för att minska miljöpåverkan och kostnader.

KONTAKTA OSS

Skriv en fråga, så återkommer vi till dig så snart som möjligt!
För att använda CAPTCHA måste tillägget Really Simple CAPTCHA vara installerat.

Det är bara att börja skriva, och trycka Enter för att söka.